czwartek, 25 stycznia 2018

SPECTRE OPERATIONS Task Force Nomad Squad

Group pics of latest addition to my Spectre Operations collection. I'm pretty happy with how they turned out, but now I consider adding some patterns here nad there to break the colour scheme a little. Meanwhile Spectre Miniatures released a sniper mini for this range and I think about adding it to the team along with some light transport vehicles, but for now the project is finished as I have to paint a lot of other stuff.

Grupowe zdjęcia najnowszego dodatku do mojej kolekcji Spectre Operations. Jestem całkiem zadowolony z efektu, ale teraz zastanawiam się nad domalowaniem prostych wzorków na niektórych modelach, by przełamać trochę kolorystykę. W tzw. międzyczasie Spectre Miniatures wypuściło snajpera do tej linii i zastanawiam się nad dokupieniem go razem z jakimś lekkim transportem, ale na razie zamykam projekt, bo w kolejce do malowania czeka cała masa innych modeli.


poniedziałek, 22 stycznia 2018

LoTR Uruk-Hai Crossbowmen #2

Last few days were hectic and I didn't have much time for painting or blogging, but managed to finish another 4 Uruk Hai Crossbowmen for my quickly growing Isengard army. 


Kilka ostatnich dni było naprawdę nerwowych i nie miałem zbyt dużo czasu na malowanie i blogowanie, ale udało mi się skończyć kolejnych czterech kuszników do mojej szybko rosnącej armii Isengardu.

wtorek, 16 stycznia 2018

SPECTRE OPERATIONS Task Force Nomad #4

Last two operators for Task Force Nomad, I'll try to make and post pictures of the whole squad in a few days.

Dwóch ostatnich operatorów do Task Force Nomad, postaram się zrobić i wrzucić zdjęcia całej grupy za kilka dni.


niedziela, 14 stycznia 2018

SAGA Viking Bondi #11

Nothing new and spectacular, just another Viking warrior.


Nic nowego i spektakularnego, po prostu kolejny wojownik Wikingów.czwartek, 11 stycznia 2018

LoTR Uruk-Hai Crossbowmen #1

As I mentioned in my 2017 summary, I started a new army for LoTR/Hobbit (soon to be Middle Earth SBG), and here are first models for it - four Uruk-Hai Crossbowmen. Painting is fairly simple, but I think with the basing method I used it looks good, and as a unit they will look cool (I still have 8 of them to paint.


Jak wspomniałem w podsumowaniu 2017, zacząłem nową armię do LoTr'a/Hobbita (wkrótce do Middle Earth SBG), a to pierwsze modele - czterech kuszników Uruk-Hai. Malowanie jest dość proste, ale z podstawką figurki prezentują się moim zdaniem dobrze, a jako oddział będę wyglądały już całkiem fajnie (mam jeszcze 8 do skończenia.


poniedziałek, 8 stycznia 2018

czwartek, 4 stycznia 2018

Świąteczna wymiana figurkowa 2017 #2 Pagan Priest

I already showed you guys what I recieved as a gift in this year's Christmas mini exchange, now it's time show what I have painted for Jan from Brushlicker blog. I didn't know what to paint at first, but finally decided fo grab this guy and try something new. I wanted to keep the colour scheme simple and a little bit monochromatic, but tried different shading technique. I must say I'm proud of it, and even thought about leaving it for myself an paint something else for Jan.


Już pokazywałem prezent jaki dostałem od Dominika z okazji Świątecznej wymiany figurkowej, nadszedł czas by pokazać co sam pomalowałem dla Jana z bloga Brushlicker. Na początku miałem problem i nie wiedziałem co pomalować, ale ostatecznie zdecydowałem się na tę figurkę. Chciałem żeby kolorystyka była prosta i trochę monotonna, ale wypróbowałem inną techniką cieniowania, tak by całość oddawała klimat modelu. Muszę powiedzieć że jestem zadowolony z efektu i nawet zastanawiałem się czy sobie jej nie zostawić, a dla Jana pomalować czegoś innego.
poniedziałek, 1 stycznia 2018

2017 summary // podsumowanie 2017

2017 was one of the best (if not the best) years in my wargaimg life. Without doubt I accomplished more than ever, the amount of painted minis, new scenery, learned tehniques, games played and people met is just astonishing. I really hope I'll be able to keep that pace next year. I'm particulary happy about finished armies, warbands and scenery, I feel that my games finally moved to the next level and look better than ever, just as I wanted when I started this blog. Enough talk now let's see my favourite posts form 2017, I'll put links to them under the pictures:

2017 był jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym rokiem w moim wargamingowym życiu. Bez wątpienia udało mi się zrobić więcej niż zwykle, ilość pomalowanych figurek, nowych terenów, rozegranych gier i poznanych ludzi jest kosmiczna, mam nadzieję że uda się utrzymać takie tempo w przyszłym roku. Szczególnie zadowolony jestem ze skończonych armii, band i terenów, w końcu mam wrażenie że moje gry weszły na wyższy poziom i wyglądają lepiej niż kiedykolwiek, a na tym mi zależało gdy zakładałem bloga. Wystarczy gadania, czas spojrzeć na moje ulubione posty z 2017, linki będą pod zdjęciami:


BOLT ACTION.

I've painted a couple of new things for Bolt Action (which is still one of my favourite games, no matter how much I play it), but I think that the vehicles are worth special mention.

Pomalowałem trochę nowych rzeczy do Bolt Action (który wciąż jest jednym z moich ulubionych systemów, nieważne ile bym grał), ale wydaje mi się że pojazdy zasługują na specjalną uwagę.TEST OF HONOUR.

One of the best things this year was release of ToH, it's a great game and I've managed to finish all the minis I have before buying new ones, which is probably teven bigger achievement than this paintjob.

Jedną z najlepszych rzeczy w tym roku była premiera Test of Honour, to świetna gra i udało mie się skończyć wszystkie figurki przed kupnem nowych, co jest chyba wiekszym sukcesem niż samo malowanie.


SAGA.

I bought my first minis almost exactly 1 year ago, and already have painted 5 points (3 still wait for their turn). Sadly I don't play as much as I would like to, hope that will change soon.

Pierwsze figurki kupiłem niemalże dokładnie rok temu i do tej pory pomalowałem już 5 punktów (3 wciąż czekają na swoją kolej). Niestety nie gram tyle ile bym chciał, mam nadzieję że to się niedługo zmieni.
WARMASTER.

Warmaster is still a big work in progress project, but I'm extremly happy about it. To be honest I wasn't even sure I will have anyone to play with, but it turned out that there are quite few players in my area. I even bought some minis for a second army, but don't expect them here soon, as I said, I have a lot WM Chaos to paint first.

Warmaster to wciąż mocno roboczy projekt, ale cieszę się na niego jak dziecko. Szczerze to nawet nie myślałem się że będę miał z kim grać ,ale okazało się że jest paru graczy w okolicy. Mam już nawet kilka figurek do drugiej armii, ale nie spodziewajcie się jej tutaj prędko, jak mówiłem mam dużo Chaosu do pomalowania najpierw.

WARMASTER Warriors of Chaos #2

WARMASTER Archaon The Everchosen

WARMASTER Chaos Knights #1

WARHEIM FS.

This was also a great year for my Warheim table and warband, sadly I haven't finished painting most of my old buildings, so that will be one of the things I'll try to do in 2018.

2017 byłe też niezły jeśli chodzi o Warheima, niestety nie udało mi się pomalować większości zaczętych budynków, co było moim planem na ten rok, więc to kolejna rzecz którą postaram się zrobić w 2018.SCENERY.     MAKIETY I TERENY

Besides that WFS table you can se above, I made two gaming boards (mats technically) which I'm super proud of and some other smaller pieces. The biggest terrain challenge of 2018 will be to make a lot of differetn trees, woods, bushes and all that greenery for different games and scales. 

Oprócz stołu do WFS, który mogliście zobaczyć powyżej zrobiłem też dwa inne blaty (a tak naprawdę to maty) z których jestem bardzo dumny i trochę mniejszych makiet. Największym wyzwaniem na początek roku będzie zrobienie masy różnych drzew, lasów, krzaków i reszty zieleniny do różnych gier i skal.TEST OF HONOUR Koi pond


OTHER GAMES   INNE GRY

Below you'll find my favourite entries from other games I collect and play.

Poniżej znajdziecie moje ulubione wpisy dotyczące innych gier w które gram i kolekcjonuję.

I think now is the time to plan something for 2018. First of all I orderer a copy of Battle Companies for Lord of the Rings/Hobbit SBG and started working on my new Isengard army and Middle Earth themed table which I hope to finish soon. In between Uruk-Hai models I will be painting few minis for Frostgrave warband, cause my gaming group plans to do a campaign and I really wan't to join them. I'm not sure what I'll tackle next, but I would like to finish everything I have unpainted for my Saga Vikings and finally close this project. There are also games that I don't own but would like to play like Gods of War: Lee, Fallout, Gangs of Rome and maybe By Fire and Sword and I really struggle not to buy one of those. Other things that I want and hope to paint in 2018 are: another Spectre Operations squad - Tier 1 operators, Volkssturm and Fallshirmjaeger units, Stug III with begleit squad for Bolt Action and alot of Warmaster regiments. Of course those are not the only things I'll show, my attention spawn is too short to focus on one game for too long so besides the stuff that I've mentioned here expect the unexpected. 

Nadszedł czas na zaplanowanie czegoś na 2018. Po pierwsze zamówiłem podręcznik Battle Companies do LotR'a/Hobbita i zacząłem malować armię Isengardu oraz robić makiety na stół w stylu Śródziemia. Pomiędzy figurkami Uruk-Hai pomaluję parę modeli do Frostgrave, bo kilka osób z mojej grupy planuje ruszyć z kampanią i chcę do nich dołączyć. Nie jestem pewien co zaatakuję jako następne, ale chciałbym w końcu pomalować wszystko do Sagi i zamknąć ten projekt. Jest jeszcze kilka gier których nie kolekcjonuję, ale chciałbym w nie grać np. Bogowie Wojny: Lee, Fallout, Gangs of Rome oraz może Ogniem i Mieczem i naprawdę ciężko mi się powstrzymać by w któryś z tych systemów nie wejść. Z innych rzeczy które planuję pomalować w 2018: kolejny oddział do Spectre Operations - Tier 1 operators, Vokssturm, spadochroniarzy i Stuga do Bolt Action i masę regimentów do Warmastera. To oczywiście nie jedyne rzeczy jakie pokażę, nie umiem skupić się za długo na jednej grze, więc oprócz wspomnianych oczekujcie nieoczekiwanego.

I could write a lot more abut my plans and stuff, but don't want to bore you guys to death, so thanks everyone for all the visits, comments and likes on ma FB page and happy new year!

Mógłbym napisać dużo więcej o moich planach na 2018 i innych rzeczach, ale nie chcę zanudzać Was na śmierć, więc na koniec podziękuję tylko za wszystkie wizyty, komentarze i lajki na moim fanpage'u na FB i życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku.