piątek, 29 grudnia 2017

Saruman on foot & mounted [commission]

I rarely do commission painting, but this time I couldn't resist, Saruman is one of my favourite characters from Lord of the Rings. Both of the minis are superb in terms of design, but the mounted version is far from perfect when it comes to quality, the flat surfaces are harsh and have little holes, there were some big gaps to fill with putty and a lot of flash to temove, but anyway I think they both turned out ok. Now it's time to start working onmy new LotR army, also Isengard.


Rzadko maluję na zlecenie, ale tym razem nie mogłem się oprzeć, Saruman to jedna z moich ulubionych postaci z Władcy Pierścieni. Obie figurki są świetne jeśli chodzi o rzeźbę, ale wersji konnej daleko do ideału w kwestii jakości, płaskie powierzchnie są chropowate i mają małe dziurki, miałem kilka dużych przerw do zalepienia masą modelarską i dużo nadlewek do usunięcia, ale tak czy siak myślę że i jeden i drugi wyszedł ok. Teraz czas zająć się moją nową armią do LotRa, też Isengardem.
środa, 27 grudnia 2017

Świąteczna wymiana figurkowa 2017 #1

It was my first time taking part in christmas mini exchange, and here is a gift a received from Dominik from WrocWar blog. I was speechless when I opened the box, I was expecting just a mini but a got also this cool Torii gate! I will definitely use it in my games of Test of Honour (the bandit mianiature as well ofc). Thanks a lot Dominik , I hope next year you'll take part in this exchange and draw me again :D


Ta edycja Świątecznej wymiany figurkowej była moją pierwszą a poniżej zobaczyć możecie mój prezent, który otrzymałem od Dominika z bloga WrocWar. Powiem szczerze że zaniemówiłem jak otworzyłem pudełko, spodziewałem się tylko figurki a dostałem jeszcze tą rewelacyjną bramę Torii! Na pewno będę jej używał w moich grach Test of Honour (figurki bandyty też oczywiście). Wielkie dzięki jeszcze raz Dominik, mam nadzieję że w przyszłym roku też weźmiesz udział i znowu mnie wylosujesz :Dczwartek, 21 grudnia 2017

TEST OF HONOUR Warband

Group pics of my Samurai Warband for Test of Honour. I'm pretty pleased with how they turned out, especially considering that I haven't spent much time on them, but now I'm think I'll do some touch ups here and there. Another success is that I haven't bought anything new for ToH before finishing them ;)

Grupowe zdjęcia mojej bandy do Test of Honour. Jestem całkiem zadowolony z efektu, szczególnie biorąc pod uwagę jak niewiele czasu im poświęciłem, ale jak teraz patrzę to chyba poprawię kilka rzeczy. Kolejnym sukcesem jest fakt że nie kupiłem do ToH nic nowego przed ich skończeniem ;)


And for pictures of individual units and heroes check the links below:
A po zdjęcia poszczególnych oddziałów i bohaterów klikajcie w linki poniżej:


poniedziałek, 18 grudnia 2017

BOLT ACTION D-Day

It's not going to be a standard battle report, there was just too much going on during the game to remember all of it, so I'll try to show you guys and gals my favourite moments from it. One of the reasons I wanted to do this particular scenario was of course the fact that I've made a gaming mat especially for it. The second was of course the battle itself, in my opinion D-Day landings were one of the most important battle in modern history and it would be great to recreate them in Bolt Action. 

Nie będzie to standardowy battle report, działo się po prostu za dużo żeby wszystko zapamiętać, więc postaram się wam panie i panowie pokazać moim zdaniem najfajniejsze zdjęcia i momenty z gry. Jednym z powodów dla których chciałem zorganizować ten event i zagrać ten konkretny scenariusz była mata, którą niedawno skończyłem i chciałem wypróbować. Drugim powodem była oczywiście sama historia, lądowania z 6 czerwca 1944 roku były moim zdaniem jednymi z najważniejszych bitew współczesnej historii i zwyczajnie fajnie było rozegrać to na zasadach Bolt Action.Preparatory bombardment left the defenders pinned, Rally order was the only option in most cases.

Bombardowanie plaży ostro zapinowało obrońców, rozkaz Rally był w większości przypadków jedyną słuszną opcją.
For each 600pts German platoon there was a 800pts Allied platoon. That's a lot as a you can see, especially considering the landing crafts were free.

Na każdy 600-punktowy pluton niemiecki przypadał 800-punktowy pluton aliancki. Jak widać było tego dużo, tym bardziej że barki były darmowe.


 Sadly the defenders didn't took advantage of the big guns, all the barges managed to reach the coastline eventually.

Niestety obrońcy nie wykorzystali swoich dużych dział, wszystkie barki w końcu dopłynęły do brzegu.

 German mg's took a lot of Allied soldiers down, but there was still a lot left, and more landing crafts were coming...

Niemieckie kaemy zdjęły sporo alianckich żołnierzy, ale na plaży wciąć było ich dużo, a kolejne barki przybijały do brzegu... Bunkers wprovided great cover to the defenders.

Bunkty dawały świetną ochronę obrońcom.


 Attackers tried to use every cover they could.

Atakujący starali się szukać osłony gdzie tylko się da.


 Aerial view of the beach.

Zdjęcie lotnicze plaży.


 The beach seems endless for the attackers, the need to move quick but also cautiously because of the minefields.

Plaża wydaje się atakującym nie mieć końca, muszą poruszać się szybko, ale również ostrożnie by nie wejść na pole minowe.


 Both the Germans and Allies took heavy casualties, and it's not the end...
I Niemcy i Alianci ponieśli spore straty, a to jeszcze nie koniec... Untrained Osttruppen try their best to repel the attackers. 
Niewyszkoleni Osttruppen starają się jak mogą by odepchnąć atakujących.

 Despite heavy casualties Allies manage to reach German positions, but at this point it's still hard to tell who will win the battle.

Pomimo ciękich strat Alianci dosięgają niemieckich pozycji, ale na tym etapie wciąż ciężko stwierdzić kto wygra bitwę.
 There are not much left attackers on the beach, but many of them rushed out of the table further inland sending a lot more Germans to the grave.

Na plaży nie zostało już wielu atakujących, ale kilku z nich pobiegło już w głąb lądu osiągając cel misji przy okazji posyłając kilku kolejnych Niemców do grobu.At this point it was clear that the result was historical, Allies secured the beaches despite heavy losses, maybe the Germans will push them back to the sea during battles in the Normandy? Well I'm sure we'll try to find out during next game like this. I must say that was one of the best games I ever playedd,  I had a lot of fun and want to thank both my teammates and opponents for really good vibes by the table, losing has never been such fun!

W tym momencie było oczywiste że wynik był historyczny, Alianci zabezpieczyli przyczółek pomimo ciężkich strat, może Niemcy zepchną ich z powrotem do morza podczas walk w Normandii? Jestem pewien że sprawdzimy to podczas kolejnej gry tego typu. Muszę powiedzieć że była to jedna z najlepszych gier jakie kiedykolwiek rozegrałem, była masa zabawy i chcę z tego miejsca podziękować zarówno sojusznikom jak i oponentom za dobrą atmosferę przy stole, przegrywanie nigdy nie było tak przyjemne!

If you want more pictures, this time from Allied point of view check the link under the picture below, one of the players mad quite a lot of them (the post is in Polish, but I know you just want photos ;) ):

Jeśli chcecie więcej zdjęć, tym razem z alianckiej perspektywy to sprawdźcie link pod poniższym zdjęciem: