niedziela, 27 maja 2018

LORD OF THE RINGS Uruk-Hai Scouts Bowmen

Isenagard army grows, this time I want to show you freshly painted Uruk-Hai Scouts with bows. 


Armia Isengardu do LoTra rośnie, dzisiaj chciałbym pokazać świeżo pomalowanych scoutów z łukami.


środa, 16 maja 2018

WARHAMMER FB Screamer of Tzeentch #1

It was nice to paint something in a completely different colour scheme after a horde of dark minis for LoTR and SAGA. 


Dobrze było w końcu pomalować coś w zupełnie innej kolorystyce po całej hordzie figurek do LoTRa i Sagi.sobota, 12 maja 2018

SAGA Viking Bondi #15 & #16

Two last Bondi warriors for Saga are finally finished, now it's time to make photos of the whole unit.


Dwóch ostatnich Bondi do Sagi jest gotowych, czas zrobić zdjęcia całego oddziału.poniedziałek, 7 maja 2018

Unboxing Rubicon Models Log Fence set #1

Another quick unboxing, this time something new from Rubicon Models - Log Fence set #1. I wanted to buy this set since it came out, but always had too much older projects to start new one. 

Kolejny szybki unboxing, tym razem coś nowego od Rubicon Models - Log Fence set #1. Czaiłem się na ten zestaw od dawna, ale zawsze miałem zbyt dużo rozgrzebanych projektów by zaczynać kolejny.

The box is a standard one form Rubicon Models, rendered graphics on the front and schemes along with few lines of text on the back.

Pudełko to standard od Rubicon Models, renderowana grafika i instrukcja/schemat z opisem z tyłuInside you will find four identical sprues which make sixteen fences, four gates and four loose logs (180cm of fences total!)

W środku znajdziecie cztery identyczne wypraski z których wychodzi szesnaście płotków, cztery furtki i cztery luźne belki (180cm płotków łącznie!)


When it comes to quality I'm super pleased, there's not much prep-work needed and pieces match each other perfectly (however one type of fence seems to have more flash than the other).

Jeśli chodzi o jakość to jestem bardzo zadowolony, nie ma dużo pracy z przygotowaniem do malowania, a wszystkie części idealnie do siebie pasują (ale jeden typ płotku ma więcej nadlewek niż reszta).I have to say for me this kit is well worth it's price. I don't think I'll ever try to do my own DIY ones again, it's almost imposible to make good and realistic looking fences in such short period of time and for this kind of money. 

Moim zdaniem ten zestaw jest jak najbardziej wart swojej ceny (ok 60pln). Nie sądzę żebym kiedykolwiek znów miał robić swoje domowe, ciężko zrobić tak dobrze i realistycznie wyglądające płotki w tak krótkim czasie i za taką cenę.


And the best part is they will look great in almost every 28mm game I play.

A najlepsze że będą pasowały do praktycznie każdej gry 28mm w którą gram.

czwartek, 3 maja 2018

SAGA AAR Vikings vs. Vikings 4pts

Few days ago I met with Maniexite to play a small game of SAGA. It was his first game of second edition so we decided to play clash of the warlords using 4 points Viking warbands. 

Kilka dni temu spotkałem się z Mańkiem z Maniexite na szybka partię w Sagę. To była jego pierwsza gra w drugą edycję więc postanowiliśmy zagrać podstawowoy scenariusz używając band Wikingów na 4pkt.
The battle between jarl Ragnar and jarl Egil took place during harsh winter somewhere in scandinavian wilderness. Egil took two units of Hirdmen and two units of Bondi with him, while Ragnar brought 3 units of his personal bodyguards and only one unit of regular warriors.

Bitwa pomiędzy jarlem Ragnarem i jarlem Egilem miała miejsce podczas ostrej zimy gdzieś na skandynawskich pustkowiach . Egil wystawił do walki dwa oddziały Bondi i dwa oddziały Hirdmenów, a Ragnar postawił na 3 oddziały swoich zaufanych przybocznych i tylko jeden oddział zwykłych wojowników.

Both warlords were really carefull while giving orders at first but finally a unit of Egil's bondi and Ragnar's hearthguard clashed on the left flank.

Na początku jeden i drugi wódz był bardzo ostrożny przy wydawaniu rozkazów, ale w końcu oddział wojowników Egila starł się z przybocznymi Ragnara na lewej flance.


While Egil was eager to fight in close combat Ragnar cowardly hid behind his warriors.

Podczas gdy Egil nie mógł się doczekać bezpośredniego starcia, Ragnar tchórzowsko schował się za swoimi wojownikami.

 After two turns of fierce fighting Egil's bonfi finally crushed their enemy and were ready to flank Ragnar's force besides being decimated.

Po dwóch turach zaciekłych walk, wojowie Egila w końcu roznieśli w pył swoich przeciwników i byli gotowi do flankowania sił Ragnara, nawet pomimo zdziesiątkowania.
On the right flank one unit of Hirdmen charged the enemy inflicting some wounds and then backed closer to warlord. 

Na prawej flance oddział Hirdmenów zaszarżował przeciwnika ścinając kilku przybocznych Ragnara, a potem cofnął się bliżej swego wodza.


Suddenly Ragnar decided to go out on a limb and charged his left flank with two units of hearthguard and then himself. Aftter a fight and heavy loses on both sides Egil decided to put all his crumbling resources and ordered a charge to his still intact Bondi unit. The fight went terribly wrong for Ragnar, he fell after being stabbed multiple times with spears.

Niespodziewanie Ragnar postanowił postawić wszystko na jedną kartę i zaszarżować na swojej lewej flance dwoma oddziałami hearthguardów a później samemu. Po ciężkiej walce i stratach po obu stronach Egil postanowił swoje wykruszające się zasoby przeznaczyć na szarżę nietkniętym jeszcze oddziałem Bondi. Walka nie poszła po myśli Ragnara, padł pod naporem włóczni przeciwnika.
Seeing their warlord dying remaining Hirdmen returned the charge and slayed the rest of Egil's Bondi unit. After that both sides lost their will to fight and decided to call it a day. There will be another opportunity to fight in the future and claim this land. The game ended as a perfect 16:16 draw.

Widząc swego umierającego wodza pozostali Hirdmeni zwrócili szarżę i dobili wrogi oddział. Po tym obie strony straciły wolę walki i postanowiły zakończyć bitwę na dzisiaj. Będzie kolejne okazja w przyszłości by zająć te ziemie. Gra skończyła się idealnym remisem 16:16.