środa, 27 września 2017

Bolt Action battle report Germany vs. Soviet Union 1200pts

I wanted to do a Bolt Action battle report for quite some time and first game on my new fur mat was a great opportunity to do it. I played against my regular opponent and his Red Army. The scenario was simple, there were 3 objectives on the centre line and who at the end of the game claims at least two wins, otherwise the game is draw.

Już od dawna chciałem napisać raport bitewny z gry w Bolt Action, a pierwsza bitwa na mojej nowej macie byłe ku temu doskonałą okazją. Zagrałem przeciwko mojemu regularnemu przeciwnikowi i jego Armii Czerwonej. Scenariusz był prosty, na środkowej linii znajdowały się 3 objectivy, a ten kto na koniec gry zajmie co najmniej 2 wygrywa, w innym wypadku gra kończy się remisem.

As you can see on the picture below that wasn't the first battle in this place, burning wrecks of vehicles and dead animals to prove.

Jak widać to nie była pierwsza bitwa na tym terenie, płonące wraki pojazdów i martwe zwierzęta są tego najlepszym dowodem.


TURN 1
Both sides rushed as far as they could towards table centre. While German forces pushed almost everything as far as they could, the Russians decided to leave some units in the reserves, ready to outflank in later turns. Some shooting occured during first turn, but without any casualties, each side took great advantage of cover.

TURA 1
Obie strony pognały jak najszybciej się dało w stronę środka stołu. Podczas gdy siły niemieckie pchnęły do frontalnego ataku praktycznie wszystko, Rosjanie postanowili zostawić w rezerwie dwa oddziały gotowe do flankowania w kolejnych turach. W pierwszej turze armie trochę do siebie postrzelały, ale obyło się bez strat, obie strony dobrze wykorzystały osłony.TURN 2
Russians took initiative and the T-34 shot PZ IV scoring a hit, but without penetration. Panzer crew sadly could not hold their nerves and failed to do anything. On the German right flank Straftbatalion moved into the cover of train and waited for opportunity to shoot their MG34. Later that turn they were suppresed with enemy fire. Both German veteran units moved behind the hedge ready to jump out from cover and claim the objectives next turn. I knew that Russian cavalary will try to charge me on the left flank and moved MMG to cover it. Also Kubelwagen and Opel Blitz advanced and shot Russian heavy mortar and free rifle squad, pinning both od them. Russians advanced some of their units and shot HE shells form the mortar and ZiS. At the end of the turn Panzershreck tried to shoot enemy tank, but failed to hit.

TURA 2
Rosjanie przejęli inicjatywę i T-34 oddał strzał do PZ IV trafiając, ale nie penetrując pancerza. Wstrząśnięta załoga czołgu niestety spanikowała i nie dała rady odpowiedzieć ogniem. Na niemieckiej prawej flance Straftbatlion przesunął się za lokomotywę i zajął dobrą pozycję do ostrzelania wrogich oddziałów ze swojego MG34. Niestety osłona pociągu nie pomogła i później zostali trafieni i przygwożdżeni. Oba oddziały niemieckich weteranów przesunęły się pod osłonę żywopłotu gotowe do skoku w kierunku celu misji w następnej turze. Podejrzewałem że radziecka kawaleria spróbuje zaszarżować mnie z lewej flanki, więc przesunąłem drużynę MG42 by ją osłonić. Oprócz tego Kubelwagen i Opel Blitz natarły i ostrzelały niedoświadczony oddział rosyjskiej piechoty i ciężki moździerz, pinując oba. Rosjanie posunęli do przodu część swojej piechoty i ostrzelali Niemców z działa i moździerza. Na koniec drużyna z Panzershreckiem oddała strzał do wrogiego czołgu, ale spudłowała.

TURN 3
Another shot from T-34 stunned the Panzer IV crew, at this point their only option was to rally. Sturmpioniere and W-SS jumped onto the road and claimed the objectives with LMGs covering them form behind. German MMG got ready to ambush Russians that were supposed to come out on my left flank. Finally both the Cavalary and combat engineers came from outflank. Cavalary charged my pioneers and wiped them out, while combat engineers ran to get cover behind the train, close to my still intact Straftbatalion unit.German hovitzer managed to hit ZiS killing 3 crewmen, but the last one of them held his nerves and stayed on the battlefield operating the gun alone. 

TURA 3
Kolejny strzał z T-34 ogłuszył załogę niemieckiego Panzera, więc w takim wypadku najelpszą opcją było wstrzymanie się od akcji i zebranie. Sturmpioniere i drużyna Waffen-SS wyskoczyli zza osłony na drogę zajmując dwa objectivy, a oddziały Grenadierów osłaniały je z daleka seriami z LMG. Drużyna MG42 schowana za zaroślami i końskim truchłem przygotowała się do ostrzału czegokolwiek co miało pojawić się na lewej flance. W końcu zarówno kawaleria jak i inżynierzy pojawili się na polu bitwy, i tak jak przewidywałem kawaleria zaszarżowała moją piechotę z lewej strony, miażdżąc ją mimo ostrzału z przyczajonego MMG, a inżynierzy z prawej pod osłoną wagonów, w pobliżu Straftbatalionu. Celny strzał z niemieckiej haubicy zdołał zabić 3 obsługujących ją Rosjan, ale ostatniemu udało się utrzymać nerwy na wodzy i pozostać na polu bitwy.

TURN 4
Things started to get really messy for bith sides. German MMG and Kubelwagen killed Russian Cavalary unit and German Panzer IV advanced and shot at T-34 immobilising it. In return anti-tank unit charged Kubelwagen and destroed it. Most German units pushed forward, claiming objectives even better. Panzerhreck advanced and shot but missed the enemy tank again. One Russian unit ran into the house, and seeing that, German artillery moved and got ready to take a shot at it next turn. Straftbatallion took cover behind ticket office, far from dangerous unit of combat engineers.

TURA 4
Sytuacja dla obu stron nie wyglądała w tym momencie zbyt dobrze. Niemiecki MG i Kubelwagen zdołał zniszczyć oddział kawalerii a Panzer IV w końcu oddał celny strzał do T-34 unieruchamiając go. W odwecie oddział łowców czołgów zaszarżował Kubelwagena i go zniszczył Większość niemieckiej piechoty przesunęła się i zajęła dwa objectivy. Panzershreck posunął się do przodu i oddał kolejny niecelny strzał do radzieckiego czołgu. Jeden oddział rosyjskiej piechoty wbiegł do domu, a widząc to niemieckie działo skorygowało pozycję by oddać strzał w jego kierunku w następnej turze. Straftbatalion pobiegł w stronę kasy biletowej z dala od oddziału inżynierów.
TURN 5
Initiative was at German side this turn and I managed to push forward and secure two objectives with most of my infantry inflicting a lot of damage to different enemy units, pinning them. I lost some soldiers and truck, but at this point it was certain that at the end of the game German forces will hold at least 2 objectives and Russian one (if engineers would claim one on my right flank where I still had two units of regular infantry).

TURA 5
Inicjatywa była po stronie Niemców w tej turze, udało mi się popchnąć do przodu kolejne oddziały i zabezpieczyć cele jednocześnie zadając straty kilku wrogim oddziałom, skutecznie je przygwożdżając. Straciłem kilku pojedynczych żołnierzy i ciężarówkę, ale w tym momencie było już jasne że Niemcy będą trzymali co najmniej 2 objectivy, a Rosjanie w najlepszym wypadku jeden (jeśli inżynierom udałoby się go zająć, a miałem tam jeszcze dwa oddziały regularnej piechoty).
It was a great game, I had a lot of fun and want to thank my opponent! Also my fur mat did well, besides rolling dice (we had to use dice tray), we had no problems with the minis falling or "floating" and the table looked really cool (those crappy pics propably don't show that).

To była naprawdę świetna i emocjonująca gra, bawiłem się rewelacyjnie i chcę tu podziękować mojemu przeciwnikowi. Oprócz tego moja mata z futra spisała się doskonale i oprócz rzutów kośćmi (trzeba użyć było dice tray'a ) nie było problemów z przewracającymi się lub "lewitującymi" figurkami a stół wyglądał naprawdę ładnie (czego prawdopodobnie nie widać na tych wujowych zdjęciach).

poniedziałek, 25 września 2017

TEST OF HONOUR Ashigaru spearmen #2

Next unit of spearmen for Test of Honour. As you can see one of them is a musician.


Kolejny oddział włóczników do Test of Honour. Jak widać jeden z nich będzie robił czasem za muzyka.piątek, 22 września 2017

SAGA Viking Hearthguard #2

Group pics of my 3rd point for SAGA (4th if you count the Priest).


Grupowe fotki mojego trzeciego punktu do SAGI (czwartego jeśli liczyć Priesta).
poniedziałek, 18 września 2017

WARHEIM FS Grave Guard standard bearer

Standard bearer for my Von Carstein Warband. Simple kit bash from Grave Guard standard bearer and plastic standard from Warriors of Chaos box. I wont't lie, I'm really proud of the freehand, especially considering it was my first time painting such complex (for my skills ofc) design and non metallic metal. To be honest I don't know if this mini is really finished, I would like to paint something on the backside of the banner, but on the other hand I don't wan't to overdo it. 


Sztandarowy do mojej Nieumarłej świty hrabiego Von Carstein. Prosty kit-bash z metalowego sztandarowego Grave Guard i plastikowego sztandaru z boxa Wojowników Chaosu. Nie będę kłamał, jestem naprawdę zadowolony z freehandu, szczególnie że to był mój pierwszy tak skomplikowany (jak na moje umiejętności ofc) wzór i pierwsze malowanie non metallic metal. Szczerze powiedziawszy to nie wiem czy ta figurka jest już skończona, chciałbym domalować coś na odwrocie sztandaru, ale z drugiej strony nie chcę przedobrzyć.

piątek, 15 września 2017

TEST OF HONOUR Ashigaru spearmen #1

First unit of Ashigaru armed with Yari spears. I want to make kind of Ronin/Outcast warband hence not all of them have the same equipment.


Pierwszy oddział Ashigaru uzbrojonych we włócznie Yari. Chcę zrobić coś w stylu bandy wyrzutków /banitów, stąd nie wszyscy mają takie samo wyposażenie.