wtorek, 28 lutego 2017

February 2017 summary // podsumowanie lutego 2017

I recently paint and play so much that I don't have time to post everything on blog, but that only means that there will be a lot of new stuff coming in near future, so stay tuned. Highlight of the month was big 2000 points per side Bolt Action game. We played "closing the Falaise pocekt" scenario and it was really epic with nice terrain and painted minis, really looking forward to play something like this again (you can find photos from this game HERE). I also finished painting almost all of my Dropzone Commander stuff and amy army is now around 1500points! This month I published 11 post including this one:

Ostatnio maluję i gram tak dużo, że nie mam czasu na opublikowanie wszystkiego, ale to oznacza tylko tyle, że w niedalekiej przyszłości pojawi się dużo nowości na blogu. Jedną z fajniejszych rzeczy w tym miesiącu była duża bitwa po 2000 punktów na stronę w Bolt Action. Zagraliśmy scenariusz "closing the Falaise pocket" i było naprawdę epicko z ładnymi terenami i pomalowanymi figurkami (zdjęcia z tej bitwy TUTAJ). Oprócz tego praktycznie skończyłem malowanie wszystkich rzeczy do Dropzone Commander'a i moja armia teraz to jakieś 1500 punktów! W tym miesiącu opublikowałem, wliczając ten 11 postów:


Dropzone Commander:
Medusa
FKB XXX Hades

Unboxing:
Warlord Games Panzer III
PHR Hades


In march I want to paint some minis for my Harad army and skeletons for Von Carstein warband. There will be of course few Bolt Action models, some of them painted way back in December. You can also expect some Warhammer minis, like Chaos spawn, and oldschool Tzeentch sorcerer.

W marcu chciałbym pomalować kolejne figurki do mojego lotr'owego Haradu i szkielety do bandy Von Carsteina. Oczywiście nie zabraknie modeli do Bolt Action, niektóre pomalowane jeszcze w grudniu. Można się też spodziewać pomiotu Chaosu i staroszkolnego czarodzieja Tzeentcha.niedziela, 26 lutego 2017

Figurkowy Karnawał Blogowy XXX - Epickość: PHR Hades super heavy walker

I finished painting the big guy. I was expecting to paint it in one or two days, but all those silver areas and details alone took me three. Neverthless I'm happy with the result, Hades will be nice centerpiece for my army. 


Tematem obecnej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Epickość. W tym miesiącu FKB prowadzi PSBORSUK z bloga Borsuczy Warsztat, a cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Inkuba, który prowadzi bloga Wojna w miniaturze.

Pierwotnie na tę edycję FKB planowałem coś dużego do Warhammera, ale na początku miesiąca w moje ręce trafił ten model i nie mogłem się powstrzymać, tym bardziej że gigantyczny skorpion z trzema laserami na ogonie, dwoma minigunami i wyrzutnią nanorobotów jest według mnie całkiem epicki. Myślałem że malowanie zajmie mi jakiś dzień lub dwa, ale same srebrne powierzchnie i detale zajęły trzy. Mimo wszystko jestem zadowolony z końcowego efektu, Hades będzie ładnym dodatkiem do armii. 

czwartek, 23 lutego 2017

German LMG team

Two minis that were finished about two months ago, but I forgot to post them. I wanted to experiment with new skin paintig technique an splitermunster camo, but I'm not entirely happy with either of them. Dwie figurki, których malowanie skończyłem jakieś dwa miesiące temu, ale zapomniałem opublikować. Chciałem poeksperymentować z nową metodą malowania skóry i kamuflażu, ale nie jestem zadowolony do końca z efektów.poniedziałek, 20 lutego 2017

Warheim Fantasy Skirmish city board // Blat miejski do Warheim Fantasy Skirmish

After more than six months of carving, glueing sand, sealing the styrofoam and painting my city board for Warheim FS (fan-made Mordheim with a lot of new, additional rules that many people in Poland play) and other skirmish games is painted. I'm super exited, because I wanted such board almost since I started playing Warhammer FB and then Mordheim. The painting process was fairly easy and quick (at least in comparison with carving the stones) and took me about 3 hours. Before painting the board was sealed with watered-down PVA glue and fine sand mix and is now more sturdy. I wanted the cobblestone to look damaged and old, so after two thin layers of black undercoat I took large paintbrush and drybrushed the whole board with at least five different shades of gray and then washed some areas with watered-down some brown and green paints. Now I "only" need to paint rest of the buildings, make some rubble piles, barricades and other terrain.


Po ponad sześciu miesiącach dłubania, klejenia piachu, zabezpieczania styroduru i malowania, mój miejski blat do Warheim FS jest w zasadzie skończony. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo od niemalże od zawsze chciałem mieć takie coś. Malowanie było stosunkowo proste i szybkie w porównaniu do rzeźbienia bruku i zajęło mi jakieś 3 godziny rozłożone na kilka dni. Przed malowaniem cały stoł został pokryty mieszanką rozwodnionego kleju z drobnym piaskiem, co bardzo go wzmocniło. Chciałem by bruk wyglądał na stary i podniszczony, dlatego po dwóch cienkich warstwach czarnej farby akrylowej dużym pędzlem zdrybrushowałem całość co najmniej pięcioma różnym odcieniami szarości a potem zwashowałem niektóre miejsca brązem i zielenią. Teraz zostało "tylko" domalować resztę budynków, zrobić trochę stert gruzu, barykad i innych terenów.


Shorter sides have been textured, so I can add canal between two halves.

Krótsze boki też dostały tekturę kamienia, żebym mógł dodać w przyszłości kanał pomiędzy dwie połowy.
More close-ups with minis and terrain [PL]: // więcej zbliżeń z figurkami i terenami: FKB opowieść

And work in progress shots [PL] // zdjęcia WiPka: Blat WiP

piątek, 17 lutego 2017

PHR Hades super heavy walker unboxing

I wanted to add this mini to my collection since I started playing Dropzone Commander. It looks cool and performs really well on the battlefield when played correctly.

Chciałem dodać ten model do mojej kolekcji jak tylko zacząłem grać w Dropzone Commander'a. Moim zdaniem figurka wygląda świetnie, a do tego spisuje się bardzo dobrze na polu bitwy jeśli się ją dobrze poprowadzi.


The model comes in blister that is a little bigger than standard blister packs from Hawk Wargames. Besides 16 resin parts there is also piece of rectangular sponge that prevents them from breaking. 

Model zapakowany jest w troszkę większy niż zazwyczaj blister. Oprócz 16 żywicznych części w środku znajduje się prostokątna gąbka zabezpieczająca je przed znisczeniem.Hawk Wargames resin models are usually very good but this time I was really impressed with the cast quality. All the pieces fit together perfectly and there is little work to do with cleaning them. All the mould lines were really easy to remove and I found only one small hole that was filled in 5 seconds using Vallejo plastic putty. Sadly the laser cannon on its tail was a little bit bent, but I fixed it with hot water.

Figurki od Hawk Wargames zazwyczaj są wykonane bardzo dobrze, ale tym razem byłem naprawdę pod wrażeniem jakości odlewu. Wszystkie części pasują do siebie idealnie i praktycznie nie ma z nimi pracy. Wszystkie nadlewki były bardzo łatwe do usunięcia i znalazłem tylko jedną małą dziurkę, którą w 5 sekund uzupełniłem Vallejo plastic putty. Niestety działo laserowe na jego ogonie było delikatnie wygięte, ale szybko to naprawiłem używając ciepłej wody.
Level of detail as always is impressive, but I was especially happy about all of the flat surfaces, they are smooth as glass and will definitely look good once painted.

Ilość i jakość detali jak zwykle zachwyca, ale tym razem byłem szczególnie zadowolony z tego że wszystkie płaskie powierzchnie były idealnie gładkie.I must say that in terms of quality this is one of the best looking resin minis I own and definitely the best one for Dropzone Commander. Since I want to finish all my DZC models this month you can expect it painted in a couple of days :)

Na koniec muszę napisać, że jeśli chodzi o jakość to jeden z najlepszych żywicznych modeli jakie mam w swojej kolekcji i najlepszy do Dropzone Commandera. Jako że chcę do końca miesiąca pomalować wszystko co do DZC mam to można się go spodziewać na blogu za parę dni.wtorek, 14 lutego 2017

PHR Medusa

Latest addition to my Dropzone Commander army, the Medusa. They are the best and most skilled women from elite Sirens Corps that fly into battlefield on a cloud of nano-robots capable of destroying even the heavy armoured enemies. I usually have one in my army and use it to draw enemy fire and as a support unit.Najnowszy dodatek do mojej Dropzonowej armii, czyli Medusa. Medusy to najlepsze i najlepiej wytrenowane kobiety z elitarnej jednostki Siren Corps, które na polu bitwy latają na chmurze nano-robotów mogących zniszczyć nawet ciężko opancerzone cele. W rozpisce zazwyczaj mam jedną Medusę, która służy głównie do ściągania wrogiego ognia i jako jednostka wspierająca.
sobota, 11 lutego 2017

PzKpfw V Ausf. A Panther [commission]

Painting and weathering this tank was a lot of fun, definitely need to add one Panther to my force. I was afraid that the decals won't set good on zimmerit, but Vallejo Decal Medium and two layers of Decal Fix did the job. 


Świetnie malowało mi się ten model, koniecznie muszę sobie taki sprawić. Obawiałem się o to czy kalki dobrze osiądą na zimmericie, ale Vallejo Decal Medium i na to dwie warstwy Decal Fix załatwiły sprawę.
środa, 8 lutego 2017

Castellan of Dol Guldur #1

This mini is actually not mine, my friend left his Dol Guldur army after a game few years back, and couple of days ago I found it all batterd and scratched in a box. I decided to paint this guy between other projects, but wanted it done quick, hence simple color scheme (that suits him well in my opinion). 


Ta figurka nie jest tak na prawdę moja, kolega zostawił parę lat temu dwoją armię Dol Guldur u mnie po grze i kilka dni temu znalazłem ją całą poobijaną i podrapaną w pudełku. Postanowiłem dla relaksu pomalować tego gościa w przerwach miedzy innymi projektami, ale zależało mi na czasie, stąd prosta kolorystyka (która mu bardzo pasuje moim zdaniem).


poniedziałek, 6 lutego 2017

Sd.Kfz.251 Ausf. C [commission]

I recently painted three german vehicles as a commission and this is first (and also the smallest) of them. Weathering was supposed to look like they were driving through heavy mud and rain. Owner also requested some branches anf foliage here and there. I must say thay I'm really happy with the overall results and would rarther keep them for myself... Next in line: Panther and Tiger.


Niedawno dostałem małe zlecenie na pomalowanie trzech niemieckich pojazdów a to pierwszy (i najmniejszy) z nich. Weathering miał wyglądać, jakby pojazdy przejeżdżały przez gęste błoto i deszcz. Dodatkowym życzeniem właściciela było również doklejenie kilku gałązek. Jestem naprawdę zadowolony z tego jak wyszły i chyba wolałbym sobie je zatrzymać... Następne w kolejce: Pantera i Tygrys
piątek, 3 lutego 2017

Unboxing Warlord Games Panzer III

I recently bought Panzer III from Warlord Games and as always I want to share my opinion. The model comes in standard WG box with nice cover art, showing three Panzer IIIs rolling through burning field.

Kupiłem ostatnio Panzera III od Warlorda i jak zwykle chcę się podzielić wrażeniami i opinią. Na froncie pudełka znajduje się bardzo ładna moim zdaniem grafika przedstawiająca Panzery III jadące przez płonące pola.

On the back there is as always a bit of history, three painting schemes for three different teathers and photo of decal sheet. The kit itself can be built either as a J, L, M or N variants.

Z tyłu standardowo znajduje się krótki rys historyczny, schematy malowania dla trzech różnych teatrów działań i zdjęcie arkusza z kalkami. Czołg może zostać złożony jako wersja Ausf. J,L,M lub N.

Inside the box (which is made from thicker cardboard than always) you can find two plastic sprues fully packed with parts. The first thing that caught my eye was quantity od parts, there are definietly more parts in this kit than in other that I own, which is good in my opinion. 

W środku pudełka (które jest zrobione z grubszego kartonu niż zwykle) znajdują się dwie ramki napakowane częściami po brzegi. Pierwsza rzecz jaka rzuciła mi się w oczy to ilość części. Jest ich zdecydowanie więcej niż w innych zestawach od WG jakie mam, co bardzo mi odpowiada.Besides the sprues there is of course assembly guide and decal sheet. The guide is pretty clear, so putting the model together shouldn't be a problem. The decal sheet is exactly the same as in Panzer IV, which is nice, but there could be more numbers and division insignia or WG could add two of those sheets.

Oprócz ramek w środku znajdują się oczywiście instrukcja i kalkomanie. Instrukcja jest przejrzysta, więc składanie modelu nie powinno przysporzyć większych problemów. Kalki są dokładnie takie same jak w Panzerze IV, co jest spoko, ale mogłoby być więcej numerów i symboli lub WG mogło wrzucić do środka dwa takie arkusze (swoją drogą do Hanomagów kiedyś dawali dwa egzemplarze).The kit is really well made and WG got rid of some flaws that other their models have. First of all the tracks aren't just two pieces as in Stug, Panzer IV and other kits, which doesn't look nice after glueing in my opinion. Now the tracks are four pieces that fit perfectly together and have really nice detail. I thought that the running gear and hull would be the same as in Stug, but everything is completely new design with more crisp details. Sadly the wheelss still are cylinders, rather than pair of wheels as it is in reality, but I'll be adding shurzen so it won't be visible.

Zestaw jest moim zdaniem bardzo dobrze wykonany i Warlord pozbył się kilku mankamentów, które posiadały jego starsze produkty. Po pierwsze gąsienice nie składają się już z dwóch, a z czterech części, co wygląda po sklejeniu dużo lepiej. Części gąsienic są bardziej bogate w detal, pasują do siebie idealnie i nie ma po sklejeniu żadnych dziur i szpar. Spodziewałem się też, że podwozie i kadłub będzie dokładnie takie samo jak w Stugu, ale wszystko zostało zaprojektowane od nowa i posiada więcej lepszych detali. Niestety koła to wciąż cylindry, a nie para kół jak to ma  miejsce w rzeczywistości, ale ja będę dodawał shurzeny i nie będzie tego widać.One thing that is worth noting is there are few small holes you may need to drill out if you want to add Schurzen side plates. Some of the parts are really small and delicate so be sure to use clippers when cutting them out, so they won't break.

Warto nadmienić, że aby zamocować panele boczne będzie trzeba wywiercić kilka dziurek. Niektóre części są też dosyć cienkie i delikatne, więc najlepiej wycinać je cążkami żeby nie pękły.


Generally speaking this is a really nice kit, that is far more better detailed and made than previous Warlord Games models, which shows that the guys from WG are giving their best. The model can be a bit harder to put togheter but in my opinion the overall effect is worth the time and patience. I also like many options this kit gives, but it could use some additional stowage parts like jerry cans (there are however some spare tracks).

Podsumowując to naprawdę ładny model, wykonany lepiej niż poprzednie , co pokazuje że chłopaki i dziewczyny z Warlorda się rozwijają. Czołg może być troszkę trudniejszy do złożenia niż zwykle, ale moim zdaniem efekt końcowy jest wart czasu i cierpliwości. Kolejną zaletą jest ilość wariantów jakie pozwala złożyć ten zestaw, ale przydałoby się więcej gratów w stylu kanistrów (na ramkach za to znajdują się fragmenty zapasowych gąsienic).