niedziela, 19 listopada 2017

TEST OF HONOUR Sargeant

Just two more models and the warband will be finished, but before that I want to show this sargeant or poor samurai. Simple and quick paintjob and a little bit unusual green armour, but I like how he turned out.


Jeszcze tylko dwa modele i kończę warband do ToH, ale przed tym chcę pokazać niedawno pomalowanego sierżanta, który z powodzeniem może robić za ubogiego samuraja. Proste i szybkie malowanie, a do tego niecodzienny zielony pancerz, ale efekt mnie zadowala.czwartek, 16 listopada 2017

SAGA Viking Bondi #9

Start of my second Bondi unit for SAGA. These minis take quite some time to paint, because of the different paint scheme on each, not to mention the shield design, but they are quite enjoyable as well. The other 7 is also more or less done, just need to finish some details.


Początek drugiego oddziału Bondi do Sagi. Malowanie tych figurek zajmuje trochę czasu przez to że każda ma inną kolorystykę, nie wspominając o tarczach, ale mimo to jest całkiem przyjemne, a ja jestem zadowolony z efektu. Pozostała siódemka też jest na ukończeniu, zostało kilka detali i rozjaśnień.poniedziałek, 13 listopada 2017

WARMASTER Archaon The Everchosen

Archaon the Everchosen, the Three-Eyed King, the Lord of the End Times nad now one of my favourite minis in my collection. The colour scheme is slightly different from the one in the WFB 6th edition rulebook, to better match rest of my army. Painting this guy was a huge pleasure, Warmaster minis are simply beautiful in my opinion.

Archaon Wszechwybraniec, Trójoki Król, Pan Końca Czasów, a teraz jedna z mmoich ulubionych figurek w kolekcji. Kolorystyka jest delikatnie inna od mojej ulubionej z rulebooka do 6 edycji WFB aby lepiej pasować do reszty armii. Malowanie tego gościa było czystą przyjemnością, figurki do Warmastera są po prostu śliczne moim zdaniem.
czwartek, 9 listopada 2017

Unboxing GW Magewrath Throne

I've had this kit lying around for quite some time and to motivate myself to finally build and paint it I've decided to do a quick review.

Ten zestaw leżał u mnie zamknięty w pudełku już od dość dawna i żeby się zmotywować do sklejenia i pomalowania go postanowiłem zacząć od krótkiej recenzji.As you can see on the backside of the cardboard box there are pictures of some details and paint scheme. I will be painting mine totally different, I want to match the paintjob to my Deathknell Watch.

Jak widać na odwrocie małego kartonowego pudełka znajdują się zdjęcia detali i schemat kolorystyczny. Swój zestaw będę malował w zupełnie inny sposób, chcę kolorystykę dopasowac do tej z Deathknell Watch.

There are no spoge seperators inside the box and the parts are already cut out from the sprues and everything was lying loose. That resulted in one of the bolts on the base being already broken.

W środku pudełka nie ma żadnych gąbek a części są od razu wycięte z wyprasek i wszystko leży sobie luzem. To spowodowało że jeden bolców/kolców na podstawie był złamany.


The quality is good, but prepare for some gap filling and removing the mould lines before painting. The plastic is a lot harder than that used for GW minis, which is good for scenery but makes working with it a little bit harder.

Jakość jest dobra, ale trzeba się przygotować na zalepianie szpar i usuwanie linii podziału przed malowaniem. Plastik jest dużo twardszy niż w przypadku figurek GW, co w przypadku trenów jest dobre, ale pracowanie z nim może być trochę trudniejsze.

I can really recommend this kit, especially that it's pretty cheap considering GW prices. If it wasn;t the big gap beetwen the gargoyles halves I would be 100% pleased with it.

Mogę z czystym sumieniem polecić ten zestaw, gdyby nie brzydkie szpary pomiędzy połówkami gargulców byłbym w 100% zadowolony.

piątek, 3 listopada 2017

WARMASTER Warriors of Chaos #1

First unit of Chaos warriors. They were made form "leftover" stripes that I got in different bits piles over the years, hence they don't have a command group.


Pierwszy oddział Wojowników Chaosu. Zostali poskładani z różnych pasków, które zdobyłem kupując różne zestawy bitsów i dlatego nie mają command grupy.
wtorek, 31 października 2017

October 2017 summary // Podsumowanie paździenika 2017

At first october seemed like a very good month, but the last week or so was terrible, I only spent about a hour or two for painting minis in this time. On the other hand I managed to grab few great games of Test of Honour, Warheim FS and my first game ever of Gods of War: Robert E. Lee. I'm particulary happy about two games of Warhiem that I played, they motivated my opponents to play and paint more, and I'm already thinking about running a campaign with me as a game master. Another higlight was using my Warmaster minis for the first time in two epic games (I even won one!). When it comes to painting I was mostly finishing few units and heros for Warmaster, but also last minis for Test of Honour. Now I need to take a small break from fantasy and feudal Japan, and that means Task Force Nomad for Spectre Operations landing on my workbench. I'll write more anout my plans for the end of the year at the end of this post, now le't see what I've published this month:


Na początku wydawało mi się że październik będzie bardzo dobrym miesiącem, ale ostatni tydzień był fatalny, spędziłem na warsztacie może ze 2 godziny. Z drugiej strony udało mi się zagrać kilka naprawdę świetnych gier, między innymi w Test of Honour, Warheim FS a także pierwszą intro grę w system Bogowie Wojny: Lee. Szczególnie mnie cieszą te dwie partie w WFS, zmotywowały one moich przeciwników do grania i malowania i już myślę o poprowadzeniu kampanii jako MG. Kolejną atrakcją było użycie moich figurek do Warmastera w dwóch epickich grach (jedną nawet wygrałem!). W kwestii malowania, to skupiłem się głównie na skończeniu oddziałów do Warmastera, ale także ostatnich modeli do Test of Honour. Musze teraz zrobić sobie małą przerwę od fantasy i feudalnej Japonii, a to oznacza że Task Force Nomad do Spectre ląduje na warsztacie. Na końcu posta napiszę coś jeszcze na temat moich figurkowych planów na listopad, a teraz czas przyjrzeć się publikacjom z tego miesiąca:

WARMASTER: 

TEST OF HONOUR:

SCENERY:In november I'll definitely paint more units for Warmaster  and finish some scenery for Warheim FS. I really hope I will also be able to attend one of the biggest Warmaster events in Europe, but  I still don't know if I will be free that weekend. Besides that I have a prtty big pile of minis that await their photo session... Well let's hope I will have time for all fo this ;)

W listopadzie na pewno zajmę się malowaniem kolejnych oddziałów do Warmastera i terenami do Warheim FS. Mam też nadzieję że będę miał okazję uczestniczyć w jednym z większych Warmasterowych eventów w Europie (o tym info wkrótce), ale wciąż nie wiem czy będę miał ten weekend wolny. Mam też całkiem pokaźną kupkę modeli, które wciąż czekają na swoją sesję zdjęciową... Miejmy nadzieję że znajdę czas na to wszystko ;)