piątek, 18 sierpnia 2017

SAGA Viking Hirdmen #7

Quick comeback to SAGA. This time another heartguard from my second Hirdmen unit.Szybki powrót do Sagi. Tym razem kolejny heartguard do mojego drugiego oddziału Hirdmenów.
poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops squad

I pomised group pics and here they are. These minis were a real pleasure to paint and I'm pretty happy with how they turned out.Obiecałem zdjęcia grupowe i oto one. Te figurki były naprawdę przyjemne w malowaniu i jestem całkiem zadowolony z tego jak wyszły.


czwartek, 10 sierpnia 2017

Unboxing Rubicon Models Panther Ausf. G

Today I'll show you my recent purchase for Bolt Action, Panther Ausf. G from Rubicon Models.

Dzisiaj pokażę wam mój ostatni zakup do Bolt Action czyli Panterę Ausf. G od Rubicon Models.


The model comes in cardboard packaging with nice rendered graphic on the front and a bit of basic info/history of the vehicle alongside with sample painting scheme and decal sheet scheme on the back.

Model dostajemy zapakowany w kartonowe pudełko z renderem na jego froncie i podstawowymi informacjami/historią pojazdu, przykładowym malowaniem oraz schematem arkusza kalkomanii na jego odwrocie.Besides hard plastic sprues there are decals and manual inside.

Oprócz ramek z twardego plastiku w środku znajduje się instrukcja i arkusz z kalkami.


Decal sheet is a standard Rubicon Models German Tank decal sheet and as you can see there are no numbers higher than 4 which is a pretty big let down for me, because I want to do Panther with 216 side number.

Kalki to standardowy zestaw kalek do niemieckich czołgów i jak widać nie ma na nim cyfr większych niż 4 co jest dla mnie sporym zawodem, bo chcę zrobić Panterę o numerach 216.


Manual/instructon is on the other hand very good, everything is clear and the diagrams show the assembly step by step.

Instrukcja jest z kolei bardzo dobra, wszystko jest jasne i przejrzyste a schematy pokazują składanie krok po kroku.
Now the most important thing, sprues. Quality is really good, the plastic is hard and details are crisp. There are few design flaws, like those bulky tracks, but it's wargaming model after all (and I will cover them in mud anyway). Good thing is that there are two exhaust options for early and late variant od Ausf. G. and spare tracks. I also like that some of the parts like wire cutters aren't cast on the hull and need to be glued. 

Czas na najważniejszą rzecz czyli wypraski. Jakość jest naprawdę dobra, plastik jest twardy i wytrzymały a detale ostre. Jest kilka baboli jak te klocowate gąsienice, ale to w końcu model wargamingowy (a ja i tak ubrudzę je błotem). Fajną rzeczą są dwie opcje wydechów na wczesną i późną wersję Ausf. G i zapasowe fragmenty gąsienic. Podoba mi się także to że niektóre elementy jak nożyce nie są odlane na kadłubie i trzeba je przykleić osobno.And that how the model looks like assembled. I added even more spare tracks and spare wheel form Rubicon Models German Stowage Kit.

A oto jak model prezentuje się złożony. Dodałem więcej zapasowych gąsek i zapasowe koło z zestawu German Stowage Kit również od Rubicon Models. (tu unboxing tego zestawu).


Generally speaking it's  great model for wargaming  and I really recommend it to anyone who wants to buy late war Panther. I'm especially impressed with the quality. it's my first tank from Rubicon and definitely not last.

Podsumowując to śwetny wargamingowy model i szczerze go polecam każdemu kto chciałby kupić Panterę na późną wojnę. Jestem szczególnie pod wrażeniem jakości i trwałości, to mój pierwszy i na pewno nie ostatni czołg od Rubiconu.wtorek, 8 sierpnia 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops #4

Two last SASmen for Spectre, now it's time to paint something for Middle East/North Africa theathers - Task Force Nomad also from Spectre MIniatures. Group pics of whole SAS group coming soon.


Dwóch ostatnich SASowców do Spectre, czas pomalowac coś na Bliski Wschód/północną Afrykę - Task Force Nomad również od Spectre Miniatures. Zdjęcia grupowe SASu wkrótce.sobota, 5 sierpnia 2017

BOLT ACTION Flammpanzer III Ausf.M

Latest addition to my Bolt Action German army, slightly converted Warlord Games Panzer III (unboxing HERE) to represent Flammpanzer III Ausf. M.Najnowszy dodatek do mojej niemieckiej armii do Bolt Action, lekko skonwertowany na Flammpanzera Ausf. M, Panzer III od Warlord Games (unboxing TUTAJ).
czwartek, 3 sierpnia 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops #3

Two more soldiers, one with FN Minimi LMG and one with Origin 12 Shotgun and HK416 carbine.


Dwóch kolejnych żołnierzy, jeden z FN Minimi LMG i drugi z Origin 12 Shotgun i HK416 Carbine.poniedziałek, 31 lipca 2017

July 2017 summary // Podsumowanie lipca 2017

July was a month of first times. Firts games of Spectre Operations, Test of Honour and Bolt Action Tank War, first games on my faux fur mat and city table for fantasy skirmishes, and first WH40K mini on blog. I'm really hyped and want to play and paint even more! Things published in june:

Czerwiec był miesiącem pierwszych razów. Pierwsze gry w Spectre Operations, Test of Honour i Bolt Action Tank War, pierwsze partie na mojej macie z futra i miejskim blacie i pierwsza figurka z uniwersum Warhammera 40K na blogu.  Jestem naprawdę nakręcony na granie i malowanie i chcę więcej!

SAGA:
SAGA Viking Warlord Egil Skallagrimsson

Test of Honour:
Unboxing Test of Honour starter set + Unarmoured Samurai
I have big plans for august but I don't think I'll have enough time to do them all, but don't worry there is quite a long queue of things to show, hope to find enough time to photograph and publish them all. I'm 100% sure I'll showu you more minis for Saga, first regular warriors from my quickly growing Test of Honour warband and some scatter terrain both for fantasy and historical/modern/post-apo/sci-fi wargaming. I would also like to finish my Shadow War: Armageddon warband, but I completely lost enthusiasm after painting base colours on the rest of Plague Marines and I think I need a break from them.

Na sierpień mam duże plany, jednak z powodów czasowych nie sądzę że uda się je wszystkie zrealizować, ale nie ma powodów do zmartwień, kolejka rzeczy do pokazania jest całkiem spora, oby tylko udało się znaleźć czas na obfotografowanie i opublikowanie wszystkiego. Na 100% pokażę wam więcej figurek do Sagi, pierwszych regularnych wojowników do mojej szybko rosnącej bandy do Test of Honour i trochę przeszkadzajek zarówno do gier fantasy jak i historycznych/modern/post-apo/sci-fi. Bardzo chciałbym też skończyć moją bandę do Shadow War: Armageddon, ale po nałożeniu kolorów bazowych na resztę Plagmarinsów kompletnie opadł mi zapał i chyba muszę odpocząć od tcyh figurek.